Visie Genegenheid, seksualiteit en intimiteit

Terug naar Visieteksten

Vanuit de opdrachtverklaring stellen we ons tot doel alle bewoners een warme zorg aan te bieden met aandacht voor de individuele mens, zijn wensen en behoeften. Vanuit een holistisch mensbeeld wensen wij de oudere maximaal in zijn waardigheid te ondersteunen en dit op fysiek, psychisch, sociaal en existentieel vlak.”

Relatievorming, tederheid, intimiteit en seksualiteit zijn basisbehoeften voor elk mens, ook op latere leeftijd. Het is belangrijk dat we deze nood en wens bij de bewoner (h)erkennen.

Vaak rust er nog een taboe op seksualiteit, gevoed vanuit onwetendheid over de wens, het vermogen en de manier waarop seksualiteitsbeleving onder ouderen leeft. Ook eigen waarden, normen en tolerantiedrempel spelen een rol. Het bespreekbaar maken van dit taboe is belangrijk opdat deze basisbehoefte niet miskend zou worden.

Binnen de totaalbenadering is het belangrijk ook aandacht te hebben voor de partner, kinderen, de betrokkene waarmee de bewoner ev. een relatie aangaat, de medebewoners, de medewerkers, vrijwilligers en studenten en hen hierin te begeleiden. Een opname in een woonzorgcentrum is een zeer ingrijpende gebeurtenis, ook voor de thuisblijvende partner. Hierbij dienen we oog te hebben voor de behoeften aan intimiteit en dit bespreekbaar te stellen in een sfeer van vertrouwen om de noden te leren kennen. Wederzijdse instemming bij intiem contact is een essentiële voorwaarde die we moeten bewaken.

Intimiteit, gedrag dat kadert in een tedere ontmoeting, blijft een behoefte van elk mens, ook tot in de laatste fasen van het dementeringsproces. Seksualiteit van ouderen verschilt wezenlijk niet van andere leeftijdsgroepen. De behoefte, interesse en mogelijkheden kunnen afnemen met de leeftijd, maar voor de meeste ouderen blijft dit bestaan! Soms kan ook ontremd seksueel gedrag ontstaan of wordt seksualiteit op een andere manier geuit dan voorheen. Voor de medewerkers ligt hier een belangrijke opdracht om de familie en de omgeving waar nodig te informeren en te begeleiden.

Binnen de voorziening willen we op een professionele manier omgaan met deze basisbehoefte. We willen streven naar openheid, respect en discretie. Er moet “ruimte” (privacy en mentale ruimte) gecreëerd worden voor de invulling van deze behoefte. De medewerkers moeten bereid en in staat zijn de individuele behoeften en wensen van de bewoner te erkennen en bespreekbaar te stellen, dit steeds met toestemming van de bewoner. Behoeften en signalen dienen gesignaleerd te worden en in team bespreekbaar gemaakt worden. Elke situatie dient individueel te worden bekeken!

We willen respect hebben voor het eigen waardepatroon en de tolerantiedrempel van de medewerker. Door het thema regelmatig, respectvol en in een sfeer van vertrouwen bespreekbaar te maken en door de medewerkers hierin de nodige ondersteuning te geven, biedt de voorziening de medewerkers de kans om hierin te evolueren.

ondersteund door