Visie op vorming

Terug naar Visieteksten

Als medewerkers zijn wij professioneel deskundig en engageren wij ons bewust vanuit een positief mens- en maatschappijbeeld. Competentiemanagement, verantwoordelijkheid en initiatiefname worden ontwikkeld en ondersteund vanuit coachend leidinggeven, permanente vorming en opleiding. Ons medewerkersbeleid kenmerkt zich door participatie: inspraak, kritische reflectie, overleg en advies op alle niveaus. Openstaan voor veranderingen en flexibiliteit verhoogt de mogelijkheden om te groeien als medewerker en als voorziening.

WZC Cassiers wil werken aan de professionaliteit van de medewerkers.

Daarbij vertrekt de voorziening vanuit de idee dat de vorming tot professionele, goedopgeleide medewerkers zich zal vertalen in een optimale dienstverlening aan de gebruikers.

Het volgen van vorming en ondersteuning van competentieontwikkeling dragen bij tot een grotere voldoening en zelfontplooiing.

Het doel van het beleid is het kanaliseren van behoefte en aanbod met betrekking tot vorming, training en opleiding ( VTO). Door het verwezenlijken van een doordacht VTO-beleid tracht de voorziening de professionaliteit van de hulp- en dienstverlening te borgen of te verhogen.

Het woonzorgcentrum hecht belang aan competentieontwikkeling en organiseert daarvoor begeleidingsgesprekken tussen de medewerkers en hun rechtstreekse leidinggevende. Hierdoor krijgt de leidinggevende zicht op de eventueel nog niet verworven competenties in functie van de loopbaanontwikkeling.

Elke medewerker moet zijn competenties kunnen laten groeien. Hierbij zijn vorming en opleiding een erg belangrijke peiler. De voorziening wil hiervoor voldoende middelen vrijmaken om dit te kunnen bewerkstelligen.

Er wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen inzake vorming. Daarnaast wordt er naar gestreefd om voor alle medewerkers een vormingsaanbod uit te werken.

Het uiteindelijk doel is het implementeren van de aangeleerde competenties en vaardigheden in het volledige woonzorgcentrum. Om dit te realiseren wordt verwacht dat de medewerkers de opgedane kennis doorgeven aan hun collega’s. De voorziening opteert om te werken met referente personen die zich verdiepen in enkele specifieke vakgebieden. Er wordt verwacht dat die expertise wordt doorgegeven aan collega’s, dit op zowel georganiseerde vormingsmomenten als op informele momenten (zoals een bewonersbespreking of teamvergadering).

ondersteund door