Visie Omgaan met vertrouwelijke informatie

Terug naar Visieteksten

Vanuit de opdrachtverklaring van de voorziening wensen wij heel behoedzaam om te gaan met informatie over de bewoner.

Bij het omgaan met vertrouwelijke informatie dient een evenwicht gezocht te worden tussen het uitwisselen van informatie om zo tot goede totaalzorg te komen en het geheimhouden van informatie om de persoonlijke levenssfeer te beschermen en een vertrouwensrelatie op te bouwen met de bewoner.

Voor het hanteren van deze visie maken we gebruik van zorgvuldigheid en overleg, twee belangrijke ethische principes voor het omgaan met het spanningsveld tussen vertrouwelijk houden en meedelen van informatie.

In de relatie tussen bewoner en medewerker is het omgaan met informatie een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit betekent dat vanuit een houding van kritische zelfreflectie de zorgverleners het uitwisselen van informatie toetsen aan de zorgvuldigheidscriteria, in overleg met de bewoner en/of vertegenwoordiger en zonodig met de zorgverleners in hun team.

Bij twijfel doen zorgverleners er goed aan zich te beroepen op beroepsgeheim. Als ze daardoor te weinig informatie hebben verstrekt, kunnen ze dit meestal naderhand nog corrigeren.

Als aanvulling verwijzen we naar de procedure “Omgaan met vertrouwelijke informatie”.

ondersteund door