Visie op familiewerking

Terug naar Visieteksten

   

Vanuit de opdrachtverklaring stellen we ons als doel alle senioren een warme zorg aan te bieden en hen liefdevol te begeleiden, tot in hun laatste levensfase toe. We zien familieleden, vrienden en kennissen als de eerste band van de bewoner met de samenleving.

Gezien een opname in een woon- en zorgcentrum een ingrijpende gebeurtenis is voor bewoner en familie willen we hierbij de nodige steun en begeleiding aanbieden.

Bij een opname wordt immers de zorg voor een groot deel uit handen gegeven. We willen een zo goed mogelijke overgang van de thuissituatie naar de voorziening garanderen. Hierbij is een goede overdracht van gegevens en instructies essentieel.

We streven integratie na van familieleden in het leven en wonen van de bewoners en communiceren met hen over de dagelijkse werking en het beleid. Waar mogelijk en gewenst kan de familie participeren in de zorg.

Goede contacten en wederzijds begrip tussen familieleden en het zorgteam zijn belangrijk voor het welzijn van de bewoner. Een goede en continue informatieverstrekking is dan ook essentieel. Bewoner en/of familie worden bij elke wijziging in de zorg en/of toestand op de hoogte gebracht. Bij beslissingen inzake fixeren, behandelingen, ziekenhuisopname, palliatieve zorg, … worden bewoner en familie steeds betrokken.

Ook via spontane, hartelijke informele contacten met familie wensen we hen bij hun bezoek het gevoel te geven dat ze zich thuis en geaccepteerd voelen.

Inbreng van familieleden wordt erg geapprecieerd. Het zorgt ervoor dat we de levensgeschiedenis, gewoonten en wensen van de bewoner beter leren kennen en begrijpen waardoor de begeleiding beter afgestemd kan worden op de noden van de bewoner.

Daar waar bewoners niet meer in staat zijn om hun wensen te uiten, fungeert de familie als spreekbuis. Dit willen we onder andere voor onze bewoners met dementie realiseren via de familieraad.

We wensen de familie van bewoners te ondersteunen in hun emotioneel verwerkingsproces dat zij ondergaan bij de confrontatie met het dementeringsproces. Dit willen we realiseren in onze dagelijkse werking maar ook door mee te werken aan externe initiatieven, zoals het dementiecafé, mantelzorgondersteuning, …

We vinden het belangrijk dat de bewoner in de mogelijkheid wordt gesteld om zijn contacten met familie, vrienden en kennissen voort te zetten. Er worden dan regelmatig activiteiten georganiseerd waarop ook familie, vrienden en kennissen worden uitgenodigd, o.a. tearoomnamiddag, kaas- en wijnavond, nieuwjaarsfeest, familiebrunch, …

Ook kunnen familieleden aansluiten bij de groep vrijwilligers die de animatiewerking ondersteunen.

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij open, hartelijk en spontaan met familie contact houden en hen op de hoogte houden.

ondersteund door