Visie opvang en begeleding van personen met dementie

Terug naar Visieteksten

 

   

Vanuit de opdrachtverklaring stellen we ons als doel alle senioren een warme zorg aan te bieden en hen liefdevol te begeleiden, tot in hun laatste levensfase toe.

We zijn ervan overtuigd dat het begeleiden van personen met dementie een specifieke aanpak vergt. Daarom werd er bewust gekozen voor een aparte en aangepaste woonvorm voor deze doelgroep.

In de werking worden volgende accenten gelegd:

 • Het proberen te bieden van een psychisch en emotioneel welzijn. Dit door het creëren van een huiselijke, geborgen en veilige leefomgeving. Waarbij zelfondersteuning gestimuleerd wordt en erkenning van de bewoner als persoon centraal staat.

 • Het proberen te bieden van een fysiologisch welzijn. Dit door te werken in kleine groepen met permanent aanwezige medewerkers die ingaan op de bewoners hun behoeften, aandacht hebben voor de angsten en gevoelens van de bewoners en hier proberen een gepast antwoord op te bieden.

 • Een huiselijke sfeer: dit door te werken in hoekjes met kleine groepen. Er is aandacht om een vertrouwelijke omgeving te creëren met herkenbaar meubilair en herkenbare accessoires. Ook vertrouwelijke activiteiten met een terugkerend patroon zijn belangrijk.

 • Een maximale vrijheid binnen een beschermde, veilige omgeving. De bewoners kunnen vrij rondwandelen op de afdeling of in de bijhorende tuin. Deze vrijheid zorgt voor een rustig gevoel bij de bewoners. We streven naar een fixatiebewust beleid.

 • Sociaal contact stimuleren door de bewoners overdag in de leefgroepen samen te brengen. Wanneer bewoners willen alleen zijn, wordt hier respectvol en positief op in gegaan. Als een bewoner het wenst kan hij zich even terugtrekken.

 • Een vaste structuur: personen met dementie kunnen hun zelfredzaamheid langer behouden wanneer de omgeving aangepast is. Een dagelijks terugkerend ritme, dezelfde vertrouwde personeelsleden, dezelfde omgeving bieden de bewoner een houvast.

 • Het aanbieden van activiteiten op maat. Afhankelijk van de graad van dementie worden activiteiten aangeboden die huiselijk zijn en op een ritme dat zo nauw mogelijk aansluit bij het gewone leven. Er wordt ook rekening gehouden met de aanwezige interesses van de bewoner.

 • Het begeleidend personeel neemt een animatieve grondhouding aan. De begeleiding en zorgmomenten zijn verankerd in warmmenselijkheid, in echtheid, empathie en onvoorwaardelijke aanvaarding. De medewerkers werken vanuit de principes van een belevingsgerichte benadering.

 • Een inlevende, vriendelijke en rustgevende houding van de medewerkers is van groot belang in de omgang met personen met dementie. Zij trachten zoveel mogelijk mee te gaan in de belevingswereld van de persoon met dementie.

 • Naast de begeleiding van bewoners met dementie hebben we ook aandacht voor de familie. Ze moeten zich vooral welkom voelen! We bieden steun bij het emotioneel verwerkingsproces dat ook zij ondergaan bij de confrontatie met het dementeringsproces.

 • Ook is het belangrijk dat er een open communicatie is tussen de familie en hulpverlener, waardoor de gevoeligheden van de persoon met dementie beter gekend zijn en men nog beter kan inspelen op bepaalde gedragingen. Via gesprekken leren we ook de mens kennen die schuilt achter het ziektebeeld. Op deze manier kunnen we dan komen tot een diepere relatie met de bewoner.

 • De familieleden van de bewoners vullen een eigen plaats in binnen onze werking. De familie fungeert als spreekbuis voor de bewoner. We zien familie als de belangenbehartigers van de bewoners en we proberen hen te betrekken in de zorg indien zij hiervoor open staan.
   

1. Leefgroepwerking ‘lindebloesem’

Doelgroep

De leefgroep ‘Lindebloesem’ richt zich tot personen met dementie die nog actief ofwel passief kunnen deelnemen aan activiteiten.

De mogelijkheid bestaat om afdelingsoverschrijdend te werken, zodat ook de personen met dementie van de afdeling voor fysisch zorgbehoevende bewoners overdag een aangepaste dagbesteding en begeleiding kunnen krijgen. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat deze bewoners verhuizen naar de 2 Linden.

Binnen de leefgroep wordt er gestreefd naar een rustig, aangenaam en huiselijk woon- en leefklimaat. Bewoners met storend gedrag komen minder in aanmerking voor de leefgroep.
 

Visie op de werking

Binnen onze werking streven we ernaar om een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. Het huishouden en het huiselijk leven staan hierbij centraal. Deze bezigheden zijn herkenbaar, zinvol en gericht op volwassen mensen. Rust en het zich thuis voelen zijn essentieel voor het welbevinden van de bewoners.

Binnen de Lindebloesem werken we in twee groepen. De bewoners die actief kunnen deelnemen aan activiteiten en bewoners die eerder een passieve deelname hebben bij activiteiten. De activiteiten worden dan ook aan deze twee groepen aangepast. Niettegenstaande kan hierin gewisseld worden naargelang de persoonlijke interesses van de bewoner.

Gezien elke bewoner anders, waardevol en uniek is wordt naast het groepsgebeuren ook aandacht besteed aan individuele begeleiding. Deze is afgestemd op de mogelijkheden, tempo en interesses van elke individuele bewoner.

Zelfzorg en zorg tussen bewoners onderling moeten gestimuleerd worden met als doel de bewoners te bevestigen in hun kunnen en hun zelfwaardegevoel. We streven naar een behoud van mogelijkheden en zelfredzaamheid. De bewoner ervaart zo dat hij nog greep heeft op de dingen rondom zich.

Door het werken in groepsverband wordt sociaal isolement voorkomen.

De werking is gericht op het aanbieden van fysieke veiligheid en emotioneel welbevinden van elkeen in de leefgroep. Er worden geen overbodige maatregelen getroffen waarbij de fysieke veiligheid gegarandeerd wordt ten nadele van het emotioneel welbevinden.

We zijn ervan overtuigd dat genegenheid en geborgenheid de bewoners stimuleren.

 

2. Leefgroepwerking ‘lindeboom’

Doelgroep

De leefgroep ‘Lindeboom’ richt zich tot personen met dementie die zich bevinden in het stadium van het ‘verzonken’ ik.

Binnen deze leefgroep ligt het accent voornamelijk op comfortzorg, prikkeling op basaal niveau en individuele begeleiding. Er wordt gestreefd naar een rustig, aangenaam en huiselijk woon- en leefklimaat.

Visie op de werking

Binnen onze werking streven we naar een warme zorg. We willen in de leefgroep een omgeving, leefklimaat creëren waarin veiligheid, warmte, geborgenheid, steun, houvast en bescherming vanzelfsprekend aanwezig zijn.

Door ons zorgend nabij zijn, willen we een veilige basis en een warme thuis creëren voor de bewoners.

Binnen comfortzorg worden alle zorgmomenten met de nodige aandacht en rust uitgevoerd.

Verder trachten we een belevingsgerichte totaalzorg te benaderen. Door deze totaalbenadering kunnen we trachten na te gaan wat er omgaat in de leefwereld van de bewoner met dementie en kunnen we aansluiting vinden bij hem.

Bij diep dementerende personen proberen we via snoezelen, aromatherapie en massages ontspanning en relaxatie aan te bieden en op die manier in contact te komen.

ondersteund door