Visie op animatie

Terug naar Visieteksten

   

Vanuit de opdrachtverklaring stellen de bestuurders en de medewerkers van Woon- en zorgcentrum Cassiers zich tot doel om aan alle bewoners een warme zorg te bieden en hen liefdevol te begeleiden tot in hun laatste levensfase toe.

Binnen de kwaliteitsvolle totaalzorg en begeleiding stellen wij het welzijn van de bewoner centraal en willen wij een thuis creëren waar het aangenaam is om te leven en te wonen.

Als animator is het dan ook de opdracht een aangenaam woon- en leefklimaat te scheppen, waar de oudere zich veilig voelt, zich thuis voelt.

Het animatieaanbod (zowel individueel als groepsactiviteiten) moet aansluiten op de “totale” persoon, met zijn levensloop en zijn levensverhaal. De animator zal zich actief inleven in die levensgeschiedenis en zal kansen scheppen zodat de bewoner zijn levensverhaal zinvol kan verder zetten, ontplooien en voltooien in de voorziening. De animatieverantwoordelijke heeft hierbij eveneens een signaalfunctie naar de andere disciplines toe.

Vanuit een integrale benadering is animatie niet enkel de verantwoordelijkheid en de taak van de animator. De animatieve grondhouding wordt gedragen door alle medewerkers en vrijwilligers. Het is de taak van de animator om de bewonersgerichte manier van omgaan op een positieve manier over te brengen naar de andere collega’s en om hen daarin te begeleiden en te stimuleren.

De animator draagt bij tot de zelfontplooiing van de bejaarde, dit door het stimuleren van zijn individuele mogelijkheden, talenten en capaciteiten, met het doel de zelfstandigheid zo lang mogelijk in stand te houden.

Geïndividualiseerde zorg, vanuit een holistische mensvisie, is de basis voor een kwaliteitsvolle animatie. Door middel van een individueel gericht animatie- en begeleidingsplan betracht de animatie de eigenwaarde en de autonomie van de bewoner te bevorderen. Hierbij is inspraak van de bewoner en zijn familie essentieel. Bij het aanbod en verloop van activiteiten wordt er rekening gehouden met de wensen van zowel de bewoner als zijn familie, maar ook met de mogelijkheden en beperkingen. Gesprekken met bewoner en familie en multi-disciplinaire besprekingen scheppen kansen tot uitbouwen van initiatieven en helpen de animator bij het opstellen van zijn begeleidingsplan.

Het animatieaanbod is vrij en de keuze tot deelname is volkomen vrijblijvend.

De animator heeft aandacht voor het spiritueel aspect en zingevingsaspect van de zorg. Vanuit de animatieve gedachte worden de nodige initiatieven genomen in samenwerking met de aalmoezenier.

Bij zorgbehoevende, passief geworden bewoners wordt de dagbesteding aangepast aan de mogelijkheden en wordt extra aandacht besteed aan het comfort van de bejaarde.

Animatieactiviteiten zijn nooit zomaar een doel op zich. De organisatie ervan gebeurt steeds methodisch. Animatieactiviteiten kunnen zowel individueel, in subgroepen of in grote groep georganiseerd worden, dit steeds met een bepaalde doelstelling voor ogen.

De animator organiseert de vrijwilligerswerking en integreert deze in de animatiewerking. Door een goede begeleiding en ondersteuning waarderen zij hun uiterst waardevolle en belangeloze inzet.

De voorziening wenst zich ook te profileren als een “open huis”, waar familie, vrienden, vrijwilligers, verenigingen, scholen,… welkom zijn. Wij wensen ook actief deel te nemen aan initiatieven van de gemeente, buurt, verenigingen, parochie,….

ondersteund door