Visie Verplaatsingsbeleid

Terug naar Visieteksten

 

Als bestuurders en directie van vzw Cassiers woon- en zorgcentrum stellen wij het welzijn van de hulpvrager en van de medewerkers centraal.

Eén luik rond welzijn is onderschreven visie rond het proactief organisatiebreed verplaatsingsbeleid.

Het uitbouwen van dit verplaatsingsbeleid steunt op 2 pijlers: er dient gewerkt te worden vanuit het doel om optimale arbeidsomstandigheden na te streven voor alle medewerkers, maar ook vanuit het oogpunt om een algemene kwaliteitsvolle zorg bij bewoners aan te bieden.


De eerste pijler van het verplaatsingsbeleid situeert zich op vlak van preventie.

Het voorkomen van rugklachten, ongevallen,… moet worden gereguleerd door het investeren in rugsparende materialen en het geven van participatieve en multidisciplinaire ondersteuning van een preventief ergonomisch verplaatsingsbeleid. Dit kan gebeuren door middel van opleiding en het uitbouwen van kennis over vb. rugsparende tiltechnieken. Daarnaast wordt deze pijler ondersteund door het uitbouwen van een structuur die de noden in kaart moet brengen, de kennis kan verspreiden, op continuïteit kan toezien en belasting door het werk en mogelijke overbelasting moet kunnen detecteren, analyseren en voorkomen.
 

De tweede pijler van het verplaatsingsbeleid situeert zich op vlak van kwaliteit van zorg.

Deze kwaliteit van zorg beoogt het optimaal laten functioneren van de bewoner. Zo moet binnen de hanterings- en verplaatsingsprocedures maximaal rekening gehouden worden met de fysische en psychische mogelijkheden van de bewoner en moet verhoogde zelfredzaamheid worden nagestreefd. Het gebruik van specifieke hulpmiddelen is hierbij een belangrijk onderdeel. Enerzijds verhogen deze maatregelen het comfort van de bewoner, maar wordt de veiligheid van alle betrokken partijen gegarandeerd.

 

Concretisering:

Bovenstaande visie wordt geconcretiseerd in volgende doelstellingen:

 • Nastreven van een organisatiebreed transferbeleid waarbij:

  • Alle hanterings- en verplaatsingsactiviteiten gebeuren op een veilige en comfortabele manier, zowel voor de bewoner als de zorgverlener.

  • Binnen alle disciplines maximaal ergonomisch wordt gewerkt.

  • Door het opmaken van hanterings- en verplaatsingsprocedures een daling van de algemene lichaamsbelasting wordt beoogd.

  • Door het nauwgezet toepassen van de hanterings- en verplaatsingsprocedures er uniform en efficiënt wordt gewerkt.

 • Werken met een tilcoach die:

  • Samen werkt met de leidinggevenden, preventieadviseur en de directie om een actief organisatiebreed transferbeleid op te kunnen zetten en dit beleid te kunnen motiveren, evalueren en bij te sturen.

  • Contactpersoon is van de werkgever op vlak van ergonomisch werken en aankoop van materialen en/of hulpmiddelen.

  • Verantwoordelijk is voor het geven van systematische bijscholingen aan de tilreferenten en alle andere medewerkers.

 • Werken met tilreferenten op de afdelingen die:

  • De deskundigheid van zichzelf en van collega’s bevorderen.

  • Oog hebben voor het evalueren, observeren en melden van problemen.

  • Aan kwaliteitsbewaking doen en toezien of de handelingen correct gebeuren.

  • Toezien op het al of niet (correct) gebruik maken van de rugsparende hulpmiddelen.

  • Tilprotocollen opmaken.

  • Nieuwe werknemers wegwijs maken in het transferbeleid.

 • Nastreven van een verantwoord investeringsbeleid in rugsparende hulpmiddelen.
 • Bewaken van de kwaliteitsvolle zorg waar de hulpvrager centraal staat door:

  • Het natuurlijk bewegingspatroon te respecteren.

  • Rekening te houden met veiligheid, zachtheid en comfort.

  • Respect te tonen tegenover de zorgvrager

  • Gebruik te maken van de eigen autonomie door zelfredzaamheid te stimuleren.

ondersteund door